Non hai produtos no carro.

Política de Privacidade

Política de Protección de Datos Persoais de XABIER DÍAZ

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018 do 5 de decembro, informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.

Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

Razón social: XABIER DÍAZ CARRO
NIF: 32646098J
Domicilio social: Sabaxáns Nº 80 (Bastavales) 15280 – Brión (A Coruña)
Correo electrónico: comunicacion@xabier Díaz.com
Teléfono: 623033524
Actividade: Músico e compositor.

Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable solicita e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamento de datos de “Clientes”
Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos datos dos clientes da empresa, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigacións fiscais.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

A comunicación de ofertas e promocións que poderían ser do seu interese está baseada no consentimento expreso que se lle solicita.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Contactos e potenciais clientes” 

Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.

Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Provedores” 
Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos financeiros: conta bancaria.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, titulacións.
Datos relativos a transaccións: produtos e servizos entregados.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite xestión dos datos dos provedores da empresa, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de pagos, así como as obrigacións fiscais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Empregados”
Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, imaxe.
Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
Datos de circunstancias sociais: licenzas e permisos.
Datos económico-financeiros: conta bancaria, datos de nómina, deducións impositivas, outras retencións (no seu caso).
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
Datos de control de presenza.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión da relación laboral, a xestión de nóminas, a xestión administrativa e de pagos, o cumprimento das obrigacións fiscais e laborais da empresa, control de accesos, a xestión de formación e do desenvolvemento profesional, e a prevención de riscos laborais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación laboral. Se unha vez terminada a relación laboral vostede decide cancelar os seus datos persoais, estes conservaranse ata que non prescribisen os prazos legais definidos pola normativa contable, fiscal e laboral, e unha vez transcorrido devanditos prazos os seus datos serán eliminados do noso sistema.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dun contrato laboral, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realízanse as cesións que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal: Axencia Tributaria, Seguridade Social, Mutua etc.

Tamén se realizan cesións de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da empresa:

Será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa do pago das nóminas.
Os datos persoais de identificación e contacto dalgúns empregados poderían ser entregados ás axencias de viaxe encargadas da xestión dos desprazamentos ao estranxeiro, para a tramitación de visados, reserva de hoteis e de billetes de avión.
Así mesmo, nos casos nos que sexa necesario xustificar os gastos de persoal nalgunha axuda, actividade formativa ou proxecto financiado con fondos públicos, os datos de nómina poderían ser comunicados ás administracións públicas responsables da avaliación das devanditas axudas e/o proxectos, en cumprimento da lexislación vixente.
A fotografía dalgún empregado podería ser utilizada dentro dalgunha publicación ou páxina Web coa finalidade de divulgar un determinado evento ou actuación relacionada coas actividades da empresa, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Candidatos de emprego”

Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, imaxe.
Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións. 
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión de xestión dos procesos de selección da empresa.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres o interesado non retirase o consentimento para poder seguir gardando o seu currículo para futuros procesos de selección. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de candidatos de emprego.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a realizar cesións.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Subscritores”

Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, email, sector profesional, localidade, idioma.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os datos achegados polo interesado serán tratados pola entidade coa única finalidade de xestionar a lista de distribución para o enviou de boletíns, newsletter, publicacións e calquera outra información sobre os produtos, servizos e actividades da entidade, enviados por calquera medio incluídos os medios electrónicos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a realizar cesións. Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Participantes en concursos”

Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, email, sector profesional, localidade, idioma.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os datos achegados polo interesado serán tratados pola entidade coa única finalidade de xestionar sorteos e concursos, a adxudicación e entrega do premio.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a realizar cesións. Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Consumidores”
Que tipo de datos persoais tratamos?
Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos datos dos consumidores dos produtos da empresa, a fin de poder prestarlles servizos post-venda e xestión de incidencias e reclamacións.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.

Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita á cobranza dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. Con todo, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
Vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
Dereito á portabilidad dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.
Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.
Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.
Dereito a presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), ou na na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá exercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ao noso Departamento de Atención ao cliente, ou mediante un correo electrónico a comunicacion@xabierdiaz.com acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

Volver arriba
Portada disco Axúdame a sentir (2024)

NOVO DISCO

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies